Specialestuderende søges til undersøgelse af virkninger af langture i Cykling uden alder

Cykling uden alder søger en eller flere specialestuderende, der er interesseret i at undersøge, hvordan ældre passagerer, cykelpiloter og plejepersonale oplever virkningerne af Cykling uden alders (Cua) langture. Fokus er på mental sundhed.  

Den studerende kan følge udvalgte passagerer/piloter/personale i tiden op til langturen, undervejs på turen og i perioden efter. Eller arbejde med materiale fra/deltagere på en tidligere afholdt tur.

I forhold til oplevede virkninger af mental sundhed, er vi interesserede i at evalueringen anvender en valideret og anerkendt skala til måling af mental sundhed samt spørgsmålsbatterier, der sætter fokus på mentalt sundhedsfremmende faktorer. Evalueringen skal primært basere sig på kvalitative metoder i form af interviews og observationer.

Hensigten med evalueringen er at kunne uddrage læring og viden, der kan bidrage til at dokumentere, videreudvikle og tilpasse cua’s aktiviteter og videre undersøgelse/forskning af virkningerne ved langture.

Evalueringen kan tage afsæt i nogle af følgende evalueringsspørgsmål:

 • Hvordan oplever passagerer, piloter og personale virkningen af Cua-langtur i forhold til deres mentale sundhed og trivsel? Herunder:
 • Hvordan påvirker det mulighederne og interessen for at være aktiv?
 • Hvordan påvirker det mulighederne og interessen for at være sammen med andre?
 • Hvilken betydning har CUA for passagerers og piloters hverdagsliv (fx søvn, gener, livskvalitet)?  
 • Hvilke forhold har betydning for de oplevede virkninger af Cua’s langture? Herunder:
 • Processen og forberedelserne op til langturen
 • Gruppedynamikker herunder match mellem piloter og passagerer og match mellem passagerer
 • Praktiske forhold omkring langturene (fx tidspunkt, varighed, vejr)
 • Personalets opbakning
 • Afslutning af turen og processen efter
 • Hvilke anbefalinger kan udledes af evalueringen i forhold til den videre udvikling og tilpasning af Cua?

Det teoretiske udgangspunkt kunne være en realistisk evaluering, som sætter fokus på hvad der virker for hvem, hvordan og under hvilke betingelser. Realistisk evaluering fokuserer på organisatoriske forhold, samt de involverede aktørers ræsonnementer, praksis og sociale interaktioner.

En langtur er en af cykling uden alder længere ture, hvor passagerer, piloter og personale sammen tager på tur i 1-3 dage med 8-10 rickshaw med beboere fra plejehjem, frivillige cykelpiloter og plejepersonale. Se fx http://cyklingudenalder.dk/rickshawkaravane-paa-oeresund-rundt/.

Interesseret? Kontakt Dorthe Olander, olander@cyklingudenalder.dk