Takeoff: Minipakken

For hvem? For kommuner, der ønsker hjælp til opstart på i kommunen på et plejecenter på én dag og som enten selv ønsker at varetage den videre udrulning og forankring uden yderligere engagement fra foreningen Cykling uden alder – eller som først vil have en lille succes i hus, inden de ruller ud i hele kommunen.

Minipakken er en kvikstart af Cykling uden alder, der skaber synlighed om igangsættelse af initiativet i jeres kommune og markerer samspillet med foreningen og det landsdækkende cykelfællesskab, I nu er en del af. Her skabes interesse hos de ældre for at komme på tur og det skaber mulighed for, at kommende rickshawpiloter kan blive nysgerrige på at komme i gang.

Minipakken skal understøttes af aktiviteter, som kommunen efterfølgende selv varetager – Cykling uden alder kommer gerne med forslag og gode råd til at holde hjulene i gang.

2014-05-24 09.48.05

Minipakken består af følgende elementer, der alle foregår samlet på tværs af plejecentrene og gennemføres på en dag:

1. Kickoff

Afholdelse af kickoff-arrangement for sundheds-/ældrepolitikere, forvaltningen, plejehjemsforstandere (alle kommunens plejecentre) og aktivitetsmedarbejdere samt ledende repræsentanter for kommunens samarbejdspartnere (frivilligcentre, uddannelsesinstitutioner, erhvervsråd, jobcentre osv.). Cykling uden alder præsenterer koncept og erfaringer, der tilsammen former den grundfortælling om initiativet, som I bliver en del af at videreudvikle. Her drøftes også interesser, idéer o.a. som er gældende for det enkelte plejecenter, så den specifikke kontekst tænkes ind i den videre implementering.

Varighed: I alt 2 timer inkl. ½ time med cykling, hvor man får mulighed for at være både piloter og passagerer. Formålet med dette arrangement er at skabe begejstring støtte til projektet blandt alle de vigtige interessenter i kommunen. Afholdes på et inspirerende sted, hvor alle får lejlighed til at prøvekøre cyklerne.

2. GO-undervisning

GO er et open source bookingsystem, der er udviklet af Københavns Kommune og som stilles gratis til rådighed for alle kommuner. Det forventes, at den videre udvikling og vedligeholdelse finansieres gennem medlemskontingenter fra de deltagende kommuner, ligesom særlige udviklingsønsker finansieres af den enkelte kommune og herefter deles med fællesskabet. På den måde udlever vi foreningens grundprincip om, at vi hjælper hinanden.

De tovholdende medarbejdere undervises i GO for at sikre en nem koordinering og skabe overblik over ture.

Vi anbefaler, at der udover en aktivitetsmedarbejder/frivilligkoordinator er minimum 3 kolleger, som lærer GO at kende (gerne flere). Det vil sikre et godt flow i kommunikationen med de mange frivillige, selvom der opstår sygdom, der holdes ferie o. lign. I forbindelse med undervisningen oprettes plejecentrene og medarbejderne i systemet, så de efterfølgende er klar til at gå i gang.

GO-undervisningen afholdes individuelt på den enkelte enhed og forudsætter, at de pågældende medarbejdere har adgang til en computer eller tablet både i selve undervisningen og i hverdagen.

Varighed: 1½ time.

3. Klar-parat-kør-event

Det skal markeres på behørig vis på, at Cykling uden alder sammen med beboere, familie, venner, frivillige og medarbejdere sætter skub i rickshawhjulene. Gæsterne ved arrangementet hører fortællinger fra Cykling uden alder og alle interesserede får en prøvetur enten som passager eller som rickshawpilot. Arrangementet fungerer som en igangsætter og sikrer at de første ture kommer i kalenderen.

4. Lancering i byen – frivilligevent

Foregår i samarbejde med en lokal café eller på en central plads i byen.

Arrangementet har flere formål; oplysning, frivilligrekruttering og networking, der giver et godt samspil mellem rickshawpiloterne og sikrer det fællesskab, der giver engagement og god energi til Cykling uden alder og dermed skaber flere ture til de ældre. Aktivitetsmedarbejdere/tovholdere fra plejecentrene deltager i dette arrangement for at opbygge et godt kendskab til de frivillige, hvilket skaber grobund for et positivt samarbejde og fælles udvikling – gensidigt ansigt på hinanden knytter bånd og skaber flere ture.

I Minipakken indgår adgang til skabeloner af eksisterende standardmaterialer herunder visuel identitet til op til 2 cykler, men ikke videre udvikling af kommunespecifikke materialer. Dette kan tilføjes med en materialegrundpakke.

Forslag til samlet program

9.00-11.00 Kick-off
11.15-12.45 GO-undervisning
Frokost
14.00-16.00 Klar-parat-kør
17.00-19.00 Lancering i byen – frivilligevent

Kommunens opgaver i Kom-i-gang-fasen

I samarbejdet mellem kommunen og Cykling uden alder er der koordinerende funktioner som mest naturligt varetages af kommunens frivilligkonsulent/civilsamfundskonsulent eller anden tovholder:

  • Bestilling af rickshaws
  • Praktisk koordinering af Kick-off; invitere deltagere, booke lokaler inkl. projektor og højtalere, sørge for ’forplejning’.
  • Booking af egnede lokaler til GO-undervisning på tværs af plejecentrene. Der skal være adgang til projektor og deltagerne skal have adgang til en computer eller tablet i undervisningen.
  • Invitere til Klar-parat-kør. Stå for det praktiske på dagen; samle de ældre o.a. deltagere, sørge for forplejning (vi oplever tradition for et lille glas og snack eller kaffe og kage alt efter hvad det enkelte sted beslutter). Vedr. invitationer se materialer – der er primært tale om distribution af invitationer.
  • Etablere kontakt til lokal café eller udpege det sted, der skal være ’Lancering i byen’
  • Udarbejde kontaktlister på ledere og tovholdende medarbejdere til internt brug og til evt. brug for Cykling uden alder.
  • Bidrage til rekruttering af rickshawpiloter gennem eksisterende netværk.
  • Bidrage til at dele og sprede de fortællinger og den hjælpekultur, der kendetegner Cykling uden alder.
  • Kontakt til lokalaviser vedr. artikler og/eller annonceringer – det kan aftales med Cykling uden alder, at vi varetager dette mod dækning af omkostningerne for annoncer.

Økonomi

Cykling uden alder kan med to personer gennemføre Minipakken på en dag for 25.000 kr. Dertil lægges transportomkostninger samt evt. overnatning, hvis det ikke er muligt at nå frem og tilbage på én dag.

Medlemskab af foreningen Cykling uden alder

Kommuner kan via et kommunalt medlemskab blive en del af en hastigt voksende og glædespredende bevægelse og landsdækkende forening, hvor grundprincippet er, at vi hjælper hinanden.