Foreningens vedtægter

VEDTÆGTER

FOR

FORENINGEN CYKLING UDEN ALDER

1. NAVN OG HJEMSTED

1.1 Foreningens navn er Cykling uden alder.

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

2. FORMÅL

2.1 Cykling uden alders formål er:

at realisere drømmen om sammen at skabe en verden, hvor den nemme adgang til aktivt medborgerskab skaber livsglæde hos vores ældre medborgere og giver dem mulighed for at forblive en aktiv del af fællesskabet og nærmiljøet.

2.2 Foreningens formål søges realiseret ved at give vore ældre medborgere:

2.2.1 ret til vind i håret,

2.2.2 ret til at opleve byen og naturen på nært hold fra cykelstien og,

2.2.3 lyst og mulighed for at fortælle deres livshistorier i deres omgivelser, hvor de har levet deres liv.

2.2.4 Dermed bygger vi bro mellem generationer, og vi forstærker tilliden, respekten og den sociale lim i vores samfund.

3. MEDLEMMER

3.1 Som medlem kan optages

a) personer, institutioner, organisationer, virksomheder, kommuner og andre, der fungerer som ”location” for en eller flere CUA-cykler og dermed har ansvaret for og rådigheden over den eller disse CUA-cykler, og

b) uddannede piloter hhv. koordinatorer, som er registreret i Foreningens bookingsystem – under en ”location”, som er medlem af Foreningen,

c) personer, institutioner, organisationer, virksomheder mv.

og som ønsker aktivt at medvirke til at realisere Foreningens formål.

3.2 Medlemmer betaler et årligt medlemsbidrag, som fastsættes på den ordinære generalforsamling. Medlemsbidraget kan fastsættes forskelligt for forskellige kategorier af medlemmer. Et medlemsbidrag kan fastsættes til 0 kr. for en medlemskategori.

3.3 Indmeldelse sker ved henvendelse til Foreningens sekretariat, og medlemskabet har virkning fra det tidspunkt, hvor medlemmet har betalt medlemsbidraget.

3.4 Udmeldelse sker skriftligt pr. brev eller pr. e-mail til Foreningens sekretariat og giver ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af medlemsbidrag.

3.5 Udøver et medlem en for Foreningen virksomhed, som af bestyrelsen vurderes at være skadelig for Foreningen kan dette medlem udelukkes som medlem ved beslutning i Foreningens bestyrelse.

4.ORDINÆR GENERALFORSAMLING

4.1 Generalforsamlingen er Foreningens øverste myndighed.

4.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal.

4.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden, bestyrelsen eller mindst en

tredjedel af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling skal være indkaldt af Foreningens sekretariat senest 1 måned efter, at krav herom er fremsat. Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling skal varsles med minimum 7 dage på hjemmesiden, og mail eller skriftligt brev.

4.4 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved brev eller e-mail til medlemmerne med mindst 2 måneders varsel. I indkaldelsen skal angives, hvilke emner, der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.

4.5 Emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal meddeles skriftligt eller pr. e-mail til bestyrelsen senest 7 dage efter indkaldelsens udsendelse.

4.6 Dirigenten leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.

4.7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

   1. Valg af dirigent.
   2.  Valg af referent.
   3. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.
   4. Godkendelse af årsrapport.
   5. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
   6. Fastsættelse af kontingent.
   7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
   8. Valg af revisor.
   9. Eventuelt.

4.8 De på generalforsamlingen behandlede emner afgøres ved simpelt flertal, med mindre vedtægterne bestemmer andet.

4.9 Hvert medlem har én stemme.

4.10 Stemmeret kan udøves ved personlig tilstedeværelse eller ved fuldmagt. Tilstedeværende kan dog alene ud over egen stemme bære en fuldmagt.

4.11 Personvalg sker ved skriftlig afstemning.

4.12 Over det på generalforsamlingen besluttede udarbejdes referat, der underskrives af dirigenten.

5. BESTYRELSE

5.1 Foreningens bestyrelse består af 6-9 personer, der vælges på generalforsamlingen. Ligeledes kan der vælges 1-2 suppleanter, som kan sidde med til bestyrelsesmøder, men ikke har stemmeret, med mindre suppleanten sidder med for et udeblevet bestyrelsesmedlem.

5.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 eller 2 år ad gangen, således at 3-4 medlemmer vælges for 2 år og 2-3 medlemmer vælges for 1 år.

5.4 Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

5.5 Ved valg til bestyrelsen skal det tilstræbes, at bestyrelsen til enhver tid sammensættes således, at den har komplementære kompetencer, der modsvarer Foreningens behov og udvikling.

6. BESTYRELSENS VIRKSOMHED

6.1 Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter afholdt generalforsamling, således at bestyrelsen blandt sine medlemmer vælger en formand og en næstformand.

6.2 Bestyrelsen fastlægger retningslinjerne for Foreningens arbejde og er ansvarlig for udførelsen heraf.

6.3 Bestyrelsen udpeger/ansætter den daglige ledelse til varetagelse af Foreningens daglige drift eller indgår aftale med en anden juridisk enhed om udførelsen heraf.

6.4 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, dog skal bestyrelsen mindst holde møde 3 gange årligt. Formanden skal indkalde bestyrelsen, når et medlem af bestyrelsen, Foreningens daglige ledelse eller revisor fremsætter begæring herom.

6.5 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer deltager i mødet. Bestyrelsesmedlemmerne kan deltage i et bestyrelsesmøde via telefon eller på anden elektronisk måde.

6.6 Foreningens daglige ledelse deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

6.7 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal med mindre vedtægterne bestemmer andet. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.

6.8 Over drøftelserne i bestyrelsen skal der udarbejdes et referat, der underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen og Foreningens daglige ledelse. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få sin mening indført i referatet. Samme ret har foreningens daglige ledelse.

6.9 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

6.10 En næstformand træder i formandens fravær i enhver henseende i formandens sted.

6.11 Et bestyrelsesmedlem, eller Foreningens daglige ledelse, må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem foreningen og de pågældende selv, eller spørgsmål mod de pågældende, eller om aftaler mellem foreningen og tredjemand, hvis de pågældende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod foreningens.

6.12 Bestyrelsen kan meddele fuldmagt (prokura).

6.13 Bestyrelsen skal tage stilling til, om Foreningens midler til enhver tid er forsvarlige i forhold til Foreningens aktiviteter. Bestyrelsen kan i denne forbindelse træffe aftale om optagelse af lån i anerkendte penge- eller realkreditinstitutter. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter Foreningens forhold tilfredsstillende måde.

7. TEGNING OG HÆFTELSE

7.1 Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med 1 bestyrelsesmedlem, eller af hele bestyrelsen.

7.2 For Foreningens forpligtelser hæfter alene Foreningens formue. Der påhviler ikke Foreningens medlemmer, bestyrelse eller direktion nogen hæftelse for de for Foreningen påhvilende forpligtelser.

8. ÅRSRAPPORT

8.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2014.

8.2 Inden 5 måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder bestyrelsen og direktionen i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom en årsrapport bestående af en ledelsesberetning, et årsregnskab med resultatopgørelse, balance og noter.

8.3 Bestemmelserne i årsregnskabsloven finder anvendelse med de fravigelser og tilpasninger, der er en følge af Foreningens status som forening.

9.REVISION

9.1 Den i 8.2 nævnte årsrapport skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

9.2 Den af revisor reviderede årsrapport forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, jf. punkt 4.7, litra 4.

10. UDDELING OG OVERSKUDSANVENDELSE

10.1 I overensstemmelse med formålsbestemmelsen træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af Foreningens midler.

10.2 Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af Foreningen.

10.3 Bestyrelsen kan ikke tillægge bestyrelsesmedlemmer, daglig ledelse, revisorer og personer, der indtager en ledende stilling i Foreningen, andre ydelser end et vederlag, som ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Tilsvarende gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast samlivsforhold.

10.4 Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse for lån til den i punkt 10.3 nævnte kreds er ikke tilladt.

11. ÆNDRING AF VEDTÆGTER OG OPLØSNING

11.1 Forslag om ændringer af Foreningens vedtægter skal for at få gyldighed vedtages på generalforsamlingen med mindst 6/10 flertal af de tilstedeværende medlemmer.

11.2 Forslag om Foreningens opløsning skal for at få gyldighed vedtages på den ordinære generalforsamling med mindst 2/3 flertal af foreningens medlemmer. Opnås ikke flertal for forslaget skal formanden efter opfordring fra et bestyrelsesmedlem eller fra Foreningens daglige ledelse foranledige at Foreningens sekretariat med mindst én uges varsel indkalder til ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtagelse af Foreningens opløsning kan vedtages med mindst 2/3 flertal af de tilstedeværende medlemmer.

11.3 Opløsning sker efter selskabslovens regler om solvent likvidation, og et eventuelt overskud udloddes af likvidator til en forening m.v., som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land, som har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål svarende til det i pkt. 2.1 nævnte efter bestyrelsens indstilling.

Således vedtaget på Foreningens generalforsamling den 23.04.2022